Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA AMELA HADŽIMEJLIĆ - 24.04.2006. - 14.05.2006.
Kompjuterska grafika i oslikani objekti u drvetu

PREDGOVOR

DIJELOVI KRUGA

U jednom uslovnom , pomalo pojednostavljenom, a time i uvjetnom razgraničavanju, mogli bismo reći kako u Bosni i Hercegovini, s jedne strane, djeluju grafičari vjerni klasičnim grafičkim postupcima i određenom repertoaru motiva i tema.Mnogo manji broj grafičara u Bosni i Hercegovini istraživanja u grafici ostvaruje u novim digitalnim medijima.S druge strane , jedan broj bosanskohercegovačkih umjetnika, koji nužno, po primarnoj vokaciji ili impulsu, nisu grafičari, grafički izraz povremeno propituju i stapaju sa slikarstvom, skulpturom ili instalacijom , na tragu one tendencije, razvidne u posljednih trideset godina, kojom se sve više gube jasne podjele između pojedinih umjetničkih izraza. Grafika tako ponekad prerasta i u prostornu instalaciju, u složenoj simbiozi grafičke tehnike i skulpture.
Amela Hadžimejlić jedna je od rijetkih bosanskohercegovačkih umjetnica koja likovna istraživanja i izazove narastajućeg broja medija koji omogućavaju vizualno izražavanje, koncentrira gotovo isključivo u oblasti grafičkog medija i koja , na stanovit način, u svojim novijim radovima, sažima sva tri ranije spomenuta modaliteta grafičkog izraza u Bosni i Hercegovini. Naime, Amela je dugo vremena radila gotovo isključivo u tehnici plošnog tiska - litografiji, potom je "iskoračila" u prostor ciklusom crteža - objekata, a nekoliko posljednjih godina ranija iskustva klasičnih grafičkih tehnika kombinira, osluškuje i otvara izazovima digitalnih tehnologija. Postoji nekoliko povezujućih karakteristika Amelinog izraza u svim spomenutim tehnikama, a koji se ponajprije mogu objasniti onim što običavamo nazivati umjetnikovim senzibilitetom : nepristajanje uz krute definicije grafičkog izraza, sklonost ka improvizaciji te naglašeni gest i temperament. Mislim kako se čak i raniji crteži - objekti u prostoru, kao i oslikani drveni krugovi sa ove izložbe mogu razumijevati kao istraživanja jednog primarno grafičkog likovnog instinkta.
Evo kako se to može pojasniti.
Izložba Dijelovi kruga koncipirana je kao izložba kompjuterske grafike isprintane na grafičkim listovima i plastičnoj podlozi, te kao niz oslikanih, kružnih drveni formi slobodno raspoređenih u galerijskom prostoru. Riječ je o grafičkim otiscima naglašeno horizontalnih (200 x 40 cm), odnosno vertikalnih ( 100 x 70 cm) formi podijeljenim u nekoliko isječaka koji, u prostornom slijedu, čine dijelove veće cjeline, odnosno, u vremenskom razumijevanju, različite sekvence procesa gledanja. Time se ovaj grafički ciklus može tumačiti poput kolaža, mozaikalnog sabiranja različitih vizualnih iskustava u procesu gledanja. Na horizontalnim isprintima jasno su vidljive razlike desne i lijeve strane u omjeru korištene boje, tako da je nekoliko polja realizirano isključivo u crno - bijelim odnosima, a nekoliko sa kolorističkim intervencijama. Kada koristi digitalni medij, Amela nastoji, kao i u ranijim tehnikama , naglasiti izražajni potencijal odobrenog medija, tako da često otkriva zrnastu strukturu elektronske slike i rastvara boju u mrežni raster. Upravo ovakvo korištenje kompjuterskog programa omogućuje umjetnici da otkrije bezbrojna "grafička mikrodogađanja" na površini ekran / grafičkog lista / elektronske slike , koja su prisutna u prirodi i na površini predmeta oko nas, a koja nam izmiču u brzom, selektivnom i površnom pogledu koji karakterizira suvremeni način percepcije. I u oslikanim drvenim krugovima , Amela ostavlja vidljivim prirodne tragove "gafizma", "nepravilnosti" drvene plohe, ureze, udubljenja, nervature, srodne grafičkim postupcima na površini drveta, metala ili kamena proizvedenim umjet(čki)m putem.....................................AIDA ABADŽIĆ - HODŽIĆ.


BIOGRAFIJA

Amela Hadžimejlić, rođena 1969. u Ljubljani, Slovenija. 1986. završila srednju školu primjenjenih umjetnosti u Sarajevu. 1993. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu , Odsjek za grafiku, u klasi profesora Dževada Hoze. 1994. studirala na Nottingham Trent University u Velikoj Britaniji.Od 1996. član ULUBiH-a. 1998. završila postdiplomske studije na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za grafiku, u klasi profesora Dževada Hoze.
Učestvovala na preko šezdeset kolektivnih izložbi. Živi u Sarajevu. Radi kao docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Adresa : Koševo 23, Sarajevo 71000
Telefon : 033220650
GSM: 061235514
E-mail: amdk@bih.net.bana vrh