Gradska galerija Bihać
IZLOŽBA BOŠKO KUĆANSKI - 06.04. - 23.04.2006.
BIOGRAFIJA:

Boško Kućanski rođen je 1931. godine u Krbavici kod Korenice (Lika) u porodici učitelja. Osnovnu školu pohađao je u više mjesta Like, Dalmacije, Bosne i Srbije, a gimnaziju u Šapcu. Završio je Stomatološki fakultet u Beogradu (1958) i Medicinski fakultet u Sarajevu (1972). Studirao je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i studijski boravio u Italiji, Francuskoj, ČSR, Mađarskoj, Španiji, SAD i Kanadi. Odbranio je svoju doktorsku disertaciju (1965) i položio ispit specijalnosti iz oralne hirurgije (1971). Redovni je profesor na stomatološkom fakultetu i profesor je po pozivu na akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Po pozivu predavao i na Akademiji likovnih umjetnosti u Cetinju. Član je udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Međunarodnog udruženja plastičara pri UNESCO-u. redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.


IZ PREDGOVORA

VIŠESTRUKI ISTRAŽIVAČKI DUH :



Vajar Boško Kućanski ostaće najviše upamćen kao tvorac novog izraza u savremenoj jugoslavenskoj skulpturi koji se upečatljivo ostvaruje na bazi spoja dva koncepta oblikovanja: skulptorskog i arhitektonskog i autentičnog sjedinjavanjadva među sobom komplementarna organska matrijala drveta i konopa. istražujući oblikovana svojstva gotovo svih poznatih skulptorskih materijala , tokom vremena realizovao je impozantan opus skulptura, od minijaturnih i kamenih do monumentalnih, spomeničkog karaktera. malo je poznato da se ovaj po svemu osobeni stvaralac istrajavajući na skulpturi izrazio i kao svoj doprinos i u drugim likovnim disciplinama.
Razloge za ovakvu širinu ineresovanja treba tražiti u njegovoj inventivnosti, istraživačkom nervu i dotoku neophodne energije, kao i nivou opšteg i usmjerenog obrazovanja neobičnog za likovne umjetnike. Iako je generacijski pripadao umjetnicima koji su imali klasično obrazovanje stečeno na likovnim akademijama i formirali se u pedesetim godinama nakon Drugog svjetskog rata, Kućanski na razvojnom planu nema sa njima puno zajedničkog. Po godinama i stvaralačkoj preokupaciji, bio je blizak krugu umjetnika beogradske Mediale, ali im nije pristupio. Specifično školovanje , a posebno znanja i praktične pouke koje je usvojio tokom medicinskih studija, posebno prilikom anatomskih seciranja, orijentisali su ga više prema krugu slikara istraživača, kakvi su bili Leonardo i Žeriko, koji su kriomice dolazili do leševa da bi analizirali njihovu anatomsku građu. Temeljno medicinsko znanje, profesionalno bavljenje naučnoistaživačkim radom, studije istorije umjetnosti i praćenje razvojnih tokova savremene umjetnosti omogućili su mu da stvori pouzdanu osnovu za put do vlastitog izraza i prepoznatljivog stila i stvori impozantan broj vrijednih djela.
Čitav život Kućanskog ispunjen je intenzivnim i samoprijegornim radom. njegov radni likovni opus ponašao se kao živ organizam koji se , unoseći u sebe nove elemente, neravnomjerno razvijao i sa različitim uspjehom ostvarivao u više pravaca. Otkriće u jednom mediju otvaralo je mogućnost za pomake u drugom i obrnuto. Njegove skulpture, crteži i slike rezimiraju široku skalu iskustva od postimpresionizma i fovizma do ekspresionizma i nadrealizma. Strastvenom upornošću tragao je za mogućnostima darealizuje obilje ideja i snagom duha otvori vlastiti prozor u svijet umjetnosti. Njegov razvojni put uključivao je uspone i zastoje i stalne mijene u kojima je uvijek bila prisutna istraživačka radoznalost. Ovaj vrsni istraživač sistematično je pristupao rješavanju različitih likovnih problema u različitim materijalima i bez pomoći likovne akademije prešao put od klasičnog akademskog pristupa figuraciji do osobenog modernog izraza......................
Hakija Kulenović



na vrh