Gradska galerija Bihać
SEAD EMRIĆ, Slikarski ciklus - PREDZIĐE SIMURGOVE TIŠINE 15.11.2001. - 07.12.2001.
Biografija

Sead Emrić rođen 1965. godine u Bihaću. Srednju kulturološku školu završio je 1984. godine u Bosanskoj Krupi, a Pedagošku akademiju 1990. godine u Banja Luci.Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1997. godine. Predsjednik Podružnice ULUBIH-a za Unsko - sanski kanton.

Adresa:

Sead Emrić
Sarajevska 7, 77245 Bužim, BiH
tel. ++387-37-410-777
e-mail : emric.s@bih.net.ba

Iz predgovora

Unutarnji razvoj njegove slike je stigao do stadija u kojem se više predmetno ni na kakav način ne očituje u njegovo slici. Utonuo je do pune osviješćenosti u unutarnje tamne prostore i svoje svijesti i svoje podsvijesti, oslon više ne traži negdje izvan sebe, taj oslon se sada nalazi u samome njemu. On oslikava taj oslon kao jednu moćnu odstupnicu od vulgarizacije svijeta oko njega, reagira, svojim umjetničkim nervom, na sile koje razodijevaju čovjeka, koje ga raščovječuju i iza njega ostavljaju pustoš i ništavilo. Od pretežno svijetlog tonaliteta u kojem je svoj likovni svijet do sada formulirao, on je preuzeo tamni tonalitet, zamračio horizonte, a za puniji iskaz počeo se koristiti određenim simbolima, simbolom ptice preuzete iz dva izvora : sa stećaka i iz islamske mistike , sufizma, ptice Simurg.
Na relaciji slike radi gotovo laboratorijski razuđujući metod slike korištenjem i nekih sredstava koja, po svojoj prirodi, ne spadaju u sam likovni arsenal. Istina, i u ranijim svojim ciklusima je uvodio takva sredstva, ali su ona bila , uglavnom,bazirana na intuitivnom, sada su ona u punoj mjeri osviješćena i sa jasno postavljenim ciljem što se njima želi postići. Jedan od tih elemenata je mreža kojoj je namijenjena dvostruka uloga : njome se postiže svojevrsna tekstura podloge, zatim se dobija dinamičan reljef površine slike, i, najzad, njome se , u nekim slikama, oformljuje idejna okosnica slike koja stupa u komplementaran odnos sa tamnom bojom i sa simbolom Simurga ili ptice sa stećaka.Njegova svijest izoštrava svoj kritički stav prema stvarnosti u kojoj se nalazi, sudi joj svojim uzbunjenim senzusom, ne pristaje na njen odnos prema čovječnom, tako teško izvrijeđanom u posljednih nekoliko decenija, pogotovo kada se radi o nacionalnom korpusu kome i sam pripada. Simurg je ptica koja svijet suočava sa njegovim smisaonim rubom, graničnom linijom između života i smrti, mreža postaje simbolom razgradnje svijeta sa jedne i druge njegove strane, tim što su s onu stranu oni koji u sebi nose očuvane naboje čovječnog koje je ,u ovoj prilici, dovodeno do još jednog vida iskušenja.
Time Sead Emrić svoju likovnu misao aktualizira, uvodi u sami tok povijesnih zbivanja. Njegovo slikarstvo nije više pokrenuto nekim izvanjskim poticajima, svoje izvorište nalazi u samoj umjetnikovoj svijesti i njenom kritičkom suđenju. Pri tome, ono se koristi tekovinama vrijednosti koje su već odavno dobile univerzalne vrijednosti, on se nadahnjuje onim što nalazi u sufizmu, u vrijednostima sedimentiranim u stećcima, u djelu Meše Selimovića, koristi činjenicu da su mu dosta blizu zagrebačke likovne galerije koje redovno obilazi. Sve mu to omogućava da nadvlada provincijalna ograničenja svoje sredine, da živo komunicira sa onim što se trenutno zbiva u svijetu umjetnosti, ne napuštajući štafelajno slikarstvo.Platno je za njega magično polje koje on rastvara da biu njegovim dimenzijama razrješavao svoje sada već u priličnoj mjeri naglašene intelektualne nemire.......
Vojislav Vujanović 2001.na vrh